Get inspired

- By Hermes Trading -

Verkoopsvoorwaarden

Onze prijzen zijn excl. Btw en excl. Transport.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Welkom op onze website

Als u deze website blijft doorbladeren en gebruiken, stemt u ermee in te voldoen aan en gebonden te zijn door de volgende gebruiksvoorwaarden, die samen met ons privacybeleid de relatie tussen Hermes Trading en u regelen met betrekking tot deze website.
De term ‘Hermes Trading’ of ‘ons’ of ‘wij’ verwijst naar de eigenaar van de website, met maatschappelijke zetel te Klijpestraat 6, 9600 Ronse, België.
Ons ondernemingsnummer is BE0885946827. De term ‘u’ verwijst naar de gebruiker of bekijker van onze website.
Het gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden:
De inhoud van de pagina’s van deze website is alleen voor algemene informatie en algemeen gebruik. De inhoud kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.
Noch wij noch derden geven enige garantie betreffende de nauwkeurigheid, stiptheid, kwaliteit, volledigheid of geschiktheid van de informatie en gegevens die gevonden of aangeboden worden op deze website.
U gaat ermee akkoord dat dergelijke informatie en gegevens onnauwkeurigheden en/of fouten kunnen bevatten en dat wij uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid afwijzen voor deze onnauwkeurigheden en/of fouten, en dit binnen de uiterste perken van de wettelijke grenzen
Het gebruik van informatie of gegevens van deze website gebeurt geheel op eigen risico; wij zijn hier dan ook niet verantwoordelijk voor. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om u ervan te vergewissen dat producten, diensten of informatie beschikbaar op deze website aan uw persoonlijke eisen voldoen
Deze website bevat gegevens waarvan wij eigenaar of licentiehouder zijn. Hieronder wordt verstaan: het ontwerp, de lay-out, het uitzicht en grafisch materiaal. Reproductie is verboden, tenzij dit in overeenstemming is met de copyrightverklaring, die deel uitmaakt van deze voorwaarden
Alle handelsmerken die op deze website worden gereproduceerd en geen eigendom noch in licentie van de eigenaar zijn, worden op de website erkend
Ongeoorloofd gebruik van deze website kan aanleiding geven tot een vordering van schadevergoeding en/of een strafbaar feit zijn
Soms kan deze website ook links naar andere websites bevatten. Deze links zijn bedoeld voor uw gemak, om nadere informatie te verstrekken. Dit betekent niet dat wij dergelijke websites goedkeuren. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gekoppelde website(s)
U mag geen link naar deze website creëren vanuit een andere website of een ander document zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hermes Trading
Uw gebruik van deze website en alle geschillen die voortvloeien uit een dergelijk gebruik van de website zijn onderworpen aan de wetten van België (Europa).

PRIVACYVERKLARING

Dit privacybeleid stippelt uit hoe Hermes Trading informatie die u tijdens het gebruik van deze website aan Hermes Trading geeft, gebruikt en beschermt.
Hermes Trading streeft ernaar te garanderen dat uw privacy wordt beschermd. Mochten wij u vragen om tijdens het gebruik van deze website informatie te verstrekken waarmee u kan worden geïdentificeerd, dan kunt u er zeker van zijn dat die enkel conform deze privacyverklaring wordt gebruikt.
Hermes Trading kan dit beleid soms wijzigen door deze pagina bij te werken. U dient deze pagina af en toe te raadplegen om u ervan te vergewissen dat u akkoord gaat met deze wijzigingen. Dit beleid treedt in werking vanaf 01/12/2012.
Welke gegevens verzamelen wij?
Wij kunnen de volgende informatie verzamelen:
  • naam en functiebenaming
  • contactgegevens incl. e-mailadre
  • demografische informatie zoals postcode, voorkeuren en interesse
  • andere informatie die relevant is voor klantenonderzoeken en/of aanbiedingen
Wat doen we met de informatie die we verzamelen?
Wij hebben deze informatie nodig om uw behoeften te begrijpen en u een betere service te bieden, en in het bijzonder om de volgende redenen:
Interne boekhouding.
We kunnen de informatie gebruiken om onze producten en diensten te verbeteren
Wij kunnen naar het door u verstrekte e-mailadres periodiek promotiemails sturen over nieuwe producten, speciale aanbiedingen of andere informatie waarvan we denken dat u ze interessant vindt
Af en toe kunnen we uw informatie gebruiken om contact met u op te nemen voor marktonderzoek. Wij kunnen met u contact opnemen per e-mail, telefoon, fax of brief. We kunnen de informatie gebruiken om de website aan te passen aan uw interesses.
Beveiliging
We hebben ons geëngageerd om te garanderen dat uw informatie veilig is.
Om onbevoegde toegang of bekendmaking te voorkomen, hebben we geschikte fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures opgezet om de informatie die we online verzamelen te beschermen en te beveiligen.
Hoe gebruiken we cookies?
Een cookie is een bestandje dat toestemming vraagt om op de harde schijf van uw computer geplaatst te worden. Zodra u instemt, wordt het bestand toegevoegd. De cookie helpt webverkeer analyseren of laat u weten wanneer u een bepaalde website bezoekt. Met cookies kunnen webtoepassingen specifiek op u reageren. De webtoepassing kan haar activiteiten afstemmen op uw behoeften, sympathieën en antipathieën door informatie over uw voorkeuren te verzamelen en te onthouden.
We gebruiken verkeerslogcookies om te identificeren welke pagina’s worden gebruikt. Dat helpt ons om gegevens te analyseren over het webpaginaverkeer en om onze website te verbeteren en aan te passen aan de behoeften van de klanten. We gebruiken deze informatie enkel voor statistische analyse en vervolgens worden de gegevens uit het systeem verwijderd. In het algemeen helpen cookies ons om u een betere website te verstrekken, doordat we kunnen volgen welke pagina’s u al dan niet nuttig vindt. Een cookie verschaft ons op geen enkele wijze toegang tot uw computer of informatie over u, behalve de gegevens die u zelf met ons deelt. U kunt kiezen om cookies te aanvaarden of te weigeren. De meeste webbrowsers aanvaarden cookies automatisch, maar u kunt doorgaans uw browserinstelling aanpassen om cookies desgewenst te weigeren. Daardoor kunt u de website mogelijks niet optimaal benutten.
Links naar andere websites
Onze website kan links naar andere interessante websites bevatten. Zodra u deze links echter hebt gebruikt om onze website te verlaten, dient u te bemerken dat wij geen controle over die andere website hebben. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de bescherming en privacy van informatie die u verstrekt tijdens een bezoek aan zulke sites en zulke sites vallen niet onder deze privacyverklaring. U dient voorzichtig te zijn en naar de privacyverklaring van de website in kwestie te kijken.
Controle van uw persoonlijke gegevens
U kunt het verzamelen of het gebruik van uw persoonlijke gegevens op de volgende manieren beperken:
wanneer u wordt gevraagd om een formulier op de website in te vullen, zoek dan het vakje dat u kunt aanklikken om aan te geven dat u niet wilt dat de informatie wordt gebruikt voor direct marketing  wanneer u er eerder mee hebt ingestemd dat wij uw persoonlijke gegevens voor direct marketing mogen gebruiken, kunt u altijd van gedachten veranderen door ons een brief te sturen of te mailen op info@hermes-trading.com
Wij zullen uw persoonlijke gegevens noch verkopen, verspreiden noch verhuren aan derden, tenzij we uw toestemming hebben of daartoe wettelijk verplicht worden. Als u ons meedeelt dat u dit wenst, kunnen wij uw persoonlijke gegevens gebruiken om u reclame te sturen van derden waarvan we denken dat u die interessant vindt. U kunt de persoonlijke gegevens die wij van u bijhouden, opvragen in het kader van de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Er wordt een kleine vergoeding gevraagd. Als u een kopie wilt van de informatie die over u wordt bijgehouden, gelieve dan te schrijven naar
Hermes Trading BV, Klijpestraat 6, 9600 Ronse, België.
Als u denkt dat informatie die wij over u bijhouden onjuist of onvolledig is, schrijf of e-mail ons dan zo snel mogelijk op het bovenstaande adres. Wij zullen onjuiste gegevens onmiddellijk corrigeren.
VERKOOPSVOORWAARDEN
Artikel 1. - Voor zover niet uitdrukkelijk anders overeengekomen en schriftelijk door ons bevestigd, zijn op al onze aanbiedingen, leveringen en overeenkomsten onderstaande voorwaarden van toepassing. Ingeval er bijzondere voorwaarden schriftelijk overeengekomen zijn, blijven voor al het overige onderstaande voorwaarden gelden; indien er afwijkende bepalingen worden toegestaan, zijn deze slechts voor iedere transactie afzonderlijk aangegaan. Artikel 2. - Privacy verklaring. Door een opdracht te geven (schriftelijk, mondeling of op eender welke wijze), aanvaardt de klant expliciet alle privacy-bepalingen van Hermes Trading. Deze zijn terug te vinden op onze website : www.hermes-trading.com
Artikel 3. - Tenzij anders vermeld zijn alle offertes vrijblijvend
Artikel 4. - Iedere levering dient beschouwd als een afzonderlijke transactie hetgeen inhoudt dateventuele promoties welke op een levering betrekking hebben, geen invloed hebben op voorgaande of nog te volgen leveringen, zelfs al vinden deze leveringen plaats ingevolge dezelfde overeenkomst.
2. al onze leveringen worden uitgevoerd op risico van de bestemming, zelfs indien de goederen vrachtvrij reizen.
3. de kosten van leveringen zijn ten laste van de bestemmeling. Voor spoedbestellingen zal een bijkomende transportkost worden aangerekend. De keuze van het vervoermiddel is aan ons tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4. iedere betwisting, incluis verborgen gebrek, zal geldig zijn indien ze overgemaakt is binnen de acht kalenderdagen na ontvangst van de
goederen per aangetekend schrijven gestaafd met foto(s).
5. iedere terugzending moet vrachtvrij ter onzer bestemming toekomen.
Artikel 5. - Wijziging of annulering van een koopovereenkomst of bestelling is niet mogelijk dan na schriftelijk akkoord van de Algemene Directie.
Artikel 6. - Deze overeengekomen levertijden zijn bij benadering vastgesteld en zullen naar best vermogen worden nagekomen. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de koper niet het recht de bestelling te
annuleren of de ontvangst of betaling der goederen te weigeren en geeft deze niet het recht op schadevergoeding.
Artikel 7. - Elke overeenkomst van koop en verkoop wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde, dat uit in te winnen informatie de kredietwaardigheid van de koper blijkt en de klantregio gevrijwaard blijft.
Artikel 8. - Bij elke bestelling heeft de verkoper het recht om een voorschot tot 30% van de verkoopprijs te vragen.
Ingeval de verkoop door toedoen van de koper wordt verbroken, bekomt de verkoper van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verbrekingsvergoeding gelijk aan 30%, onverminderd het recht de hogere werkelijke schade te bewijzen en te vorderen. Het ontvangen voorschot wordt van rechtswege gecompenseerd met de verschuldigde schadevergoeding.
Artikel 9. - Onze facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders vermeld.
Zo termijnen van respijt voor betaling van de koopprijs toegekend worden, zal het nog verschuldigd saldo onmiddellijk en automatisch aldaar eisbaar worden, en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling indien een vervaldag niet geëerbiedigd wordt.
In geval van overschrijving vanuit het buitenland, zijn alle bank- en overschrijvingskosten ten laste van de klant.
In geval van niet-betaling van een factuur op zijn vervaldag, zal het bedrag van de factuur, van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd worden met 10 % ten titel van schadevergoeding, dit met een minimum van 125 EUR.
Elke schuld, niet betaald op zijn vervaldag, brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest gelijk aan 8,5 % per jaar op.
Het feit van wissels te trekken of waarden in ontvangst te aanvaarden brengt geen novatie met zich, het gaat dan enkel om betalingsmodaliteiten en de oorspronkelijke schuldvordering behoudt volledig haar karakter. Dit geldt ook voor wat betreft de verwijlintresten en de schadevergoeding.
Promoties schorten de verplichting tot betaling niet op; de koper kan zich niet beroepen op schuldvergelijking of aanspraak maken op verrekening met welke schuld ook.
Artikel 10. - Administratieve kosten ten belope van 8,20 EUR zullen aangerekend worden bij iedere facturatie aanvraag voor bestellingen lager dan 24,79 EUR (exclusief BTW).
Artikel 11. - Indien wij voor de invordering van het verschuldigde buitengerechtelijke of gerechtelijke kosten maken, zijn deze voor rekening van de koper.
Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud - Alle geleverde goederen zijn onze onvervreemdbare eigendom totdat de koopsom is voldaan.
Artikel 13. - Bij verzending van goederen door Hermes Trading naar een koper buiten de Europese Unie dient de koper het douane document uitgegeven in het land van levering terug te sturen naar Hermes Trading.
Dit omdat bij controle Hermes Trading kan aantonen dat de goederen de Europese Unie hebben verlaten en op adres van de koper zijn aangekomen.
Indien blijkt bij een controle dat dit douane document door de koper niet is teruggestuurd, dan zijn de boetes opgelegd door de controle geheel ten laste van de koper en wordt dit ‘niet door sturen’ doorgegeven aan de controlediensten van het land van de koper.
Artikel 14. - Al onze facturen zijn betaalbaar te Ronse.
Artikel 15. - In geval van betwisting is enkel de rechtbank van Oudenaarde bevoegd.
WIJZIGINGEN VAN PRODUCTEN EN PROGRAMMA BLIJVEN ONS VOORBEHOUDEN.

- Contact -Hermes Trading

Klijpestraat 6
B-9600 Ronse